0'1'2'3'4'5'6'7'8'9'10'11'12'13'

مواد آزمایشگاهی مرک merck


کمپانی مرک MERCK: یکی از قدیمی ترین  شرکت  های


 تولیدکننده مواد شیمیایی و دارویی در کشور آلمان است که


 دفتراصلی این شرکت در شهر دارمشتات قرار دارداین شرکت تحت


 نامEMD Chemicals در آمریکای شمالی فعالیت می‌کند از عمده


 تولیدات کمپانی مرک MERCK  میتوان به مواد آزمایشگاهی و


 محیط های کشت میکروبیو لوژی کمپانی مرک MERCK  اشاره کرد.

 

لیست موجودی تولیدات مرک MERCK

 

لطفا توجه داشته باشید که به علت تنوع تولیدات کمپانی مرک MERCK  لیست


 زیر به روز نبوده وفقط تعدادی از موجودی های شرکت  در آن گنجانده شده و


 امکان اضا فه یاکم شدن اقلام موجودی  نیز وجود دارد برهمین اساس جهت اطلاع


 دقیق از مو جودیت و سفارش کالا با تلفن های شرکت  تماس حاصل بفرمایید.


ردیف

کد کالا

نام کالا

کمپانی

1

100003

Acetonitrile

Merck

2

100012

Acetone

Merck

3

100013

Acetone extra pure

Merck

4

100030

Acetonitrile gradient grade

Merck

5

100056

Acetic acid (glacial) 100%

Merck

6

100056

Acetic acid (glacial) 100%

Merck

7

100063

Acetic acid (glacial) 100% anhydrous

Merck

8

100093

FRASER Listeria Selective Supplement

Merck

9

100102

4-Aminobenzoic acid suitable for use as excipient

Merck

10

100126

L-Aspartic acid for biochemistry

Merck

11

100165

Boric acid GR

Merck

12

100201

Phenol EMPROVE® Ph Eur,USP

Merck

13

100244

Citric acid monohydrate

Merck

14

100255

Diphenylamine-4-sulfonic acid barium salt redox indicator

Merck

15

100263

Formic acid 98-100% suitable

Merck

16

100314

Hydrochloric acid fuming 37% suitable

Merck

17

100317

Hydrochloric acid fuming 37%

Merck

18

100337

Hydrofluoric acid 38-40% extra pure

Merck

19

100341

Hydroiodic acid 57% extra pure

Merck

20

100353

Indole-3-acetic acid LAB

Merck

21

100354

Indole-3-butyric acid LAB

Merck

22

100440

Nitric acid

Merck

23

100443

Nitric acid 65% extra pure

Merck

24

100456

Nitric acid 65% GR for analysis ISO

Merck

25

100471

Oleic acid vegetable extra pure Ph Eur,BP,NF

Merck

26

100492

Oxalic acid dihydrate extra pure

Merck

27

100518

Perchloric acid 60%

Merck

28

100519

Perchloric acid 70%

Merck

29

100532

Molybdatophosphoric acid hydrate

Merck

30

100563

ortho-Phosphoric acid 85% EMPROVE® Ph Eur,BP,NF,E 338

Merck

31

100563

ortho-Phosphoric acid 85% EMPROVE® Ph Eur,BP,NF,E 338

Merck

32

100573

ortho-Phosphoric acid 85% GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur

Merck

33

100573

ortho-Phosphoric acid 85% GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur

Merck

34

100582

Tungstophosphoric acid hydrate cryst. extra pure

Merck

35

100582

Tungstophosphoric acid hydrate cryst. extra pure

Merck

36

100583

Tungstophosphoric acid hydrate GR for analysis

Merck

37

100583

Tungstophosphoric acid hydrate GR for analysis

Merck

38

100689

5-Sulfosalicylic acid

Merck

39

100691

5-Sulfosalicylic acid GR

Merck

40

100700

Thioglycolic acid GR for analysis Reag. Ph Eur

Merck

41

100713

Sulfuric acid 95-98% extra pure Ph Eur,BP,NF,Ph Franç

Merck

42

100731

Sulfuric acid 95-97% GR for analysis ISO

Merck

43

100731

Sulfuric acid 95-97% GR for analysis ISO

Merck

44

100810

Trichloroacetic acid cryst. extra pure Ph Eur

Merck

45

100843

Ethanolamine for synthesis

Merck

46

100859

Ethylene glycol monomethyl ether for analysis

Merck

47

100864

Ethyl acetate suitable for use as excipient

Merck

48

100864

Ethyl acetate suitable for use as excipient

Merck

49

100909

Petroleum benzine boiling range 40-60°C extra pure DAB

Merck

50

100921

Diethyl ether GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur

Merck

51

100949

Ethylene glycol EMPLURA

Merck

52

100949

Ethylene glycol EMPLURA

Merck

53

100955

1,2-Dichloroethane extra pure

Merck

54

100958

Trichloroethylene extra pure

Merck

55

100971

Ethanol 96% suitable for use as excipient EMPROVE® exp Ph Eur,BP

Merck

56

100979

Isoamyl alcohol GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur

Merck

57

100983

Ethanol absolute for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur

Merck

58

100986

Ethanol absolute suitable for use as excipient

Merck

59

100988

1-Butanol suitable for use as excipient

Merck

60

100995

2-Propanol extra pure Ph Eur,BP,USP

Merck

61

101040

2-Propanol gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv

Merck

62

101047

aouminiom potasiom

Merck

63

101057

Aluminium foil

Merck

64

101057

Aluminium foil

Merck

65

101095

Aluminium oxide anhydrous

Merck

66

101116

Ammonium acetate for analysis

Merck

67

101145

Ammonium chloride for analysis

Merck

68

101154

di-Ammonium hydrogen citrate GR

Merck

69

101154

di-Ammonium hydrogen citrate GR

Merck

70

101180

Ammonium heptamolybdate tetrahydrate cryst

Merck

71

101182

Ammonium heptamolybdate tetrahydrate GR for analysis

Merck

72

101182

Ammonium heptamolybdate tetrahydrate GR for analysis

Merck

73

101192

di-Ammonium oxalate monohydrate for analysis

Merck

74

101200

Ammonium peroxodisulfate extra pure

Merck

75

101217

Ammonium chloride for analysis

Merck

76

101217

Ammonium chloride for analysis

Merck

77

101257

Starch soluble soluble acc

Merck

78

101322

Methyl orange (C.I.13025) indicator ACS,Reag. Ph Eur

Merck

79

101322

Methyl orange (C.I.13025) indicator ACS,Reag. Ph Eur

Merck

80

101340

Congo red (C.I. 22120) indicator Reag. Ph Eur

Merck

81

101369

Neutral red (C.I. 50040) indicator and for microbiology

Merck

82

101376

Neutral red (C.I. 50040) for microscopy Certistain

Merck

83

101421

Tionin

Merck

84

101509

Silver sulfate GR for analysis ACS

Merck

85

101542

L-Arginine for biochemistry

Merck

86

101575

Atropine sulfate

Merck

87

101594

Azocarmine B

Merck

88

101684

Canada balsam

Merck

89

101714

Barium carbonate for analysis ACS,Reag

Merck

90

101719

Barium chloride dihydrate for analysis ACS,ISO,Reag

Merck

91

101768

Benzene for liquid chromatography LiChrosolv

Merck

92

101850

Bismuth

Merck

93

101945

Bromine extra pure

Merck

94

101969

Silica gel with moisture indicator (orange gel) desiccant ~ 1 - 3 mm

Merck

95

102027

Cadmium sulfate hydrate

Merck

96

102069

Calcium carbonate precipitated

Merck

97

102121

Calcium nitrate tetrahydrate for analysis

Merck

98

102143

tri-Calcium phosphate dried

Merck

99

102183

Charcoal activated pure

Merck

100

102222

Carbon tetrachloride GR

Merck

101

102273

Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate for analysis

Merck

102

102342

N-Cetyl-N,N,N-trimethylammonium bromide GR

Merck

103

102382

Calcium chloride dihydrate

Merck

104

102391

Calcium chloride anhydrous, granular ~ 2 - 6 mm

Merck

105

102408

Tris(hydroxymethyl)aminomethane volumetric standard

Merck

106

102431

Chloroform extra pure DAB 9,BP

Merck

107

102444

Chloroform for liquid chromatography LiChrosolv

Merck

108

102445

Chloroform GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur

Merck

109

102447

Chloroform for spectroscopy Uvasol

Merck

110

102499

Chromosulfuric acid

Merck

111

102514

Charcoal activated granular about 1.5 mm

Merck

112

102556

Cobalt(II) sulfate heptahydrate

Merck

113

102598

Cyclopentane for spectroscopy Uvasol

Merck

114

102787

Copper(II) sulfate pentahydrate cryst

Merck

115

102790

Copper(II) sulfate pentahydrate for analysis

Merck

116

102918

Diacetyl monoxime GR for analysis

Merck

117

103025

Bromocresol purple Ph Eur

Merck

118

103034

N,N-Dimethylformamide LAB

Merck

119

103043

Digitonin

Merck

120

103053

N,N-Dimethylformamide for analysis

Merck

121

103057

4-Dimethylamino benzaldehyde

Merck

122

103058

4- Dimethylamino benzaldehyde GR for analysis Reag. Ph Eur

Merck

123

103067

N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediammonium dichloride GR

Merck

124

103086

Diphenylamine GR

Merck

125

103098

2,2-Bipyridine GR for analysis

Merck

126

103114

1,3-Dinitrobenzene for synthesis

Merck

127

103115

1,4-Dioxane EMPLURA

Merck

128

103457

2,5-Dimethylbenzenesulfonic acid

Merck

129

103671

Cholic acid for biochemistry

Merck

130

103672

Cholesterol from wool fat extra pure, powdered Ph Eur,BP,NF,JP

Merck

131

103776

Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate for analysis

Merck

132

103861

Iron(II) chloride tetrahydrate GR for analysis

Merck

133

103943

Iron(III) chloride hexahydrate GR

Merck

134

103943

Iron(III) chloride hexahydrate GR

Merck

135

103965

Iron(II) sulfate heptahydrate GR

Merck

136

103965

Iron(II) sulfate heptahydrate GR

Merck

137

104002

Formaldehyde solution min

Merck

138

104004

Paraformaldehyde tablets 1 g

Merck

139

104008

Formamide EMPLURA

Merck

140

104086

Glass wool

Merck

141

104086

Glass wool

Merck

142

104092

Glycerol for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur

Merck

143

104201

Glycine

Merck

144

104367

n-Hexane for analysis EMSURE® ACS

Merck

145

104368

n-Hexane EMPLURA

Merck

146

104379

n-Heptane for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur

Merck

147

104390

n-Heptane for liquid chromatography LiChrosolv

Merck

148

104390

n-Heptane for liquid chromatography LiChrosolv

Merck

149

104391

n-Hexane for liquid chromatography LiChrosolv

Merck

150

104401

Mercury extra pure

Merck

151

104403

Mercury GR for analysis and for polarography

Merck

152

104408

Mercury(II) acetate extra pure

Merck

153

104417

Mercury(II) chloride extra pure fine cryst. Ph Eur,BP

Merck

154

104437

Mercury(I) nitrate dihydrate GR for analysis

Merck

155

104437

Mercury(I) nitrate dihydrate GR for analysis

Merck

156

104466

Mercury(II) oxide red, GR

Merck

157

104480

Mercury(II) sulfate GR for analysis ACS

Merck

158

104594

Calcon (C.I.15705) metal indicator

Merck

159

104699

Immersion oil for microscopy

Merck

160

104717

Isooctane for liquid chromatography LiChrosolv

Merck

161

104727

Isooctane GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur

Merck

162

104761

Iodine resublimed GR

Merck

163

104817

Potassium chloride solution 3 mol/l

Merck

164

104852

Potassium hydrogen carbonate

Merck

165

104854

Potassium hydrogen carbonate GR for analysis

Merck

166

104862

Potassium dichromate cryst. extra pure

Merck

167

104874

Potassium hydrogen phthalate GR for analysis Reag. Ph Eur

Merck

168

104874

Potassium hydrogen phthalate GR for analysis Reag. Ph Eur

Merck

169

104875

Potassium dihydrogen phosphate solution

Merck

170

104907

Potassium bromide for IR spectroscopy Uvasol

Merck

171

104936

Potassium chloride GR for analysis

Merck

172

104951

Potassium chromate extra pure

Merck

173

104973

Potassium hexacyanoferrate(III) GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur

Merck

174

105033

Potassium hydroxide pellets GR for analysis

Merck

175

105043

Potassium iodide GR for analysis ISO,Reag. Ph Eur

Merck

176

105056

Potassium disulfite extra pure Ph Eur,NF,E 224

Merck

177

105080

Potassium permanganate cryst. extra pure Ph Eur,BP,USP

Merck

178

105109

di-Potassium hydrogen phosphate anhydrous 99,99 Suprapur

Merck

179

105152

Potassium sulfate 99,999 Suprapur

Merck

180

105153

Potassium sulfate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur

Merck

181

105160

Di-Potassium tartarate hemihydrate

Merck

182

105208

Creatinine

Merck

183

105208

Creatinine

Merck

184

105323

D(-)Fructose

Merck

185

105360

L-Leucine for biochemistry

Merck

186

105422

Ammonia solution 25% suitable for use as excipient

Merck

187

105426

Ammonia solution 32% extra pure

Merck

188

105432

Ammonia solution 25% for analysis

Merck

189

105432

Ammonia solution 25% for analysis

Merck

190

105614

Sodium hypochlorite solution 6-14% active chlorine

Merck

191

105694

Lithium sulfate monohydrate GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur

Merck

192

105695

Lithium sulfate monohydrate extra pure

Merck

193

105715

Silica gel 60 F254 25 TLC plates 20 x 20 cm

Merck

194

105735

Silica gel 60 F254 25 TLC plastic sheets 20 x 20 cm

Merck

195

105833

Magnesium chloride hexahydrate GR for analysis

Merck

196

105862

Magnesium oxide light extra pure Ph Eur,BP,E 530

Merck

197

105882

Magnesium sulfate heptahydrate EMPROVE® Ph Eur,BP,USP,JP

Merck

198

105984

D-(+)-Mannose for microbiology

Merck

199

105984

D-(+)-Mannose for microbiology

Merck

200

106007

Methanol gradient

Merck

201

106008

Methanol extra pure Ph Eur,BP,NF

Merck

202

106009

Methanol GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur

Merck

203

106012

Methanol dried (max. 0,005% H2O) SeccoSolv

Merck

204

106013

Dimedone GR

Merck

205

106044

Dichloromethane for liquid chromatography LiChrosolv

Merck

206

106050

Dichloromethane GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur

Merck

207

106202

1-Naphtholbenzein indicator Reag. Ph Eur

Merck

208

106267

Sodium acetate trihydrate

Merck

209

106329

Sodium hydrogen carbonate GR

Merck

210

106329

Sodium hydrogen carbonate GR

Merck

211

106345

Sodium dihydrogen phosphate dihydrate

Merck

212

106357

Sodiumdisulfite sodium metabisulfite extra pure

Merck

213

106384

Sodium carbonate decahydrate

Merck

214

106389

Sodium carbonate

Merck

215

106392

Sodium carbonate anhydrous GR for analysis ISO

Merck

216

106400

Sodium chloride EMPROVE® Ph Eur,BP,USP

Merck

217

106400

Sodium chloride EMPROVE® Ph Eur,BP,USP

Merck

218

106404

Sodium chloride GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur

Merck

219

106431

tri-Sodium citrate 5,5-hydrate EMPROVE® FU VIII,E 331

Merck

220

106432

tri-Sodium citrate dihydrate cryst

Merck

221

106448

tri-Sodium citrate dihydrate GR

Merck

222

106462

Sodium hydroxide pellets pure

Merck

223

106482

Sodium hydroxide pellets

Merck

224

106498

Sodium hydroxide pellets GR for analysis ISO

Merck

225

106513

Sodium thiosulfate pentahydrate pure

Merck

226

106521

Sodium molybdate dihydrate GR for analysis

Merck

227

106525

Sodium iodate GR for analysis

Merck

228

106529

Sodium polyphosphate extra pure Grahams salt

Merck

229

106529

Sodium polyphosphate extra pure Grahams salt

Merck

230

106544

Sodium nitrite extra pure Ph Eur,USP

Merck

231

106549

Sodium nitrite GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur

Merck

232

106573

di-Sodium hydrogenphosphate dodecahydrate cryst

Merck

233

106579

di-Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate for analysis

Merck

234

106579

di-Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate for analysis

Merck

235

106580

di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate GR for analysis

Merck

236

106586

di-Sodium hydrogen phosphate

Merck

237

106589

Di-Sodium hydrogenphosphate

Merck

238

106609

Sodium peroxidisulfate GR for analysis

Merck

239

106649

Sodium sulfate anhydrous GR

Merck

240

106652

Sodium sulfite extra pure Ph Eur,BP,E 221

Merck

241

106657

Sodium sulfite anhydrous GR

Merck

242

106672

Sodium tungstate dihydrate extra pure

Merck

243

106672

Sodium tungstate dihydrate extra pure

Merck

244

106672

Sodium tungstate dihydrate extra pure

Merck

245

106762

nin hidrin

Merck

246

106762

nin hidrin

Merck

247

106762

nin hidrin

Merck

248

106776

Alizanin yellow GG

Merck

249

107100

Orcein for microscopy Certistain

Merck

250

107164

Paraffin pastilles solidification point about 56-58°C for histology

Merck